LOGOPEDIEPRAKTIJK OOST


SPELLINGSVAARDIGHEDEN


Oefening 1 voor lezen en spellen.

Auditieve Vaardigheden
Voordat kinderen leren lezen en schrijven zijn ze op hun eigen manier al een tijdje bezig met letters en klanken. Ze herkennen hun 'eigen letter' en zijn bezig met allerlei vaardigheden die vooraf gaan aan het aanvankelijk lezen en spellen. Deze vaardigheden bestaan bijvoorbeeld uit:


Naast auditieve vaardigheden zijn ook visuele vaardigheden belangrijk. Visuele vaardigheden zijn bijvoorbeeld het herkennen van letters en het verschil zien tussen letters. Bij jonge kinderen is dit vaak nog lastig, zij draaien bijvoorbeeld de letters nog om (spiegelen) of zien het verschil onvoldoende.

Oefening 2 voor lezen en spellen.
Leren lezen en spellen

Wanneer alle voorwaarden voldoende ontwikkeld zijn zal een kind leren lezen en spellen. Bij sommige kinderen gaat dit echter moeilijker en wordt een logopedist ingeschakeld om een kind te begeleiden bij het aanleren van de voorwaarden voor het lezen of de klanktekenkoppeling (groep 2) en het aanleren van de spellingsregels bij oudere kinderen.

Logopedie
Bij logopedie wordt gewerkt aan de klanktekenkoppeling (welke klank hoort bij welke letter; als je een b hoort hoe ziet die er dan uit?) en aan de auditieve vaardigheden en spellingsregels. Bij veel kinderen staan de moeilijkheden met het leren spellen niet op zichzelf; er zijn soms ook andere problemen aanwezig in de spraak- en taalontwikkeling zoals moeite hebben met het vervoegen van woorden of een onduidelijke uitspraak.

Een logopedist doet zowel onderzoek naar de auditieve en visuele vaardigheden als het spellen. Een logopedist mag geen dyslexie diagnosticeren. Een logopedische behandeling die zich alleen richt op de spellingsvaardigheden wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak is er echter sprake van meer problemen dan alleen de spellingsontwikkeling en is logopedische hulp wel ge´ndiceerd om te werken aan de klanktekenkoppeling en de auditieve vaardigheden. Het kan zijn dat uw kind in overleg met de leerkracht of intern begeleider/remedial teacher aangemeld is, wanneer er sprake is van auditieve problemen en/of spellingsproblemen. Afstemming tussen school en logopedist is bij dergelijke problemen belangrijk. Bij het begeleiden van kinderen met een lees-en/of spellingsachterstand wordt gewerkt via de methode taal in blokjes ( de schoolversie van de F&L methode). De F&L methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.